Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Aradığınızı bulmanızı sağlayacak kelimeyi girin ve gerisini bize bırakın.
Vega YazılımYönetmelik Değişiklikleri 2024 Yılı İade K.D.V Sınırı

2024 Yılı İade K.D.V Sınırı

2024 YILINDA İADE KONUSU YAPILAMAYACAK KDV TUTARI İLE İLGİLİ SINIR YENİDEN BELİRLENDİ

Vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2024 yılı için 90.800 TL olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan ve 30.12.2022 tarihli ve 32059 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede  yayımlanan  KATMA  DEĞER  VERGİSİ  GENEL  UYGULAMA  TEBLİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 44)  ile 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Katma Değer  Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması” başlıklı (III/B-3) bölümünde değişiklikler yapılarak indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2024 yılı için 90.800 TL olarak belirlenmiştir.

Yapılan değişiklikler sonrası Tebliğin ilgili bölümündeki düzenlemenin son hali aşağıdaki gibi olmuştur.

“3. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı, Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebilir.

3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında 6770 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan mahsuben iade edilmeyen verginin yılı içinde nakden iadesiyle ilgili sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemleri belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Bu yetki çerçevesinde, indirimli orana tabi konut ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28, 29 ve 31 inci sırası kapsamındaki malların teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür.

19/4/2006 tarihli ve 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır, 2006 yılında gerçekleşecek işlemler için geçerli olmak üzere 10.000 TL olarak belirlenmiş, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hesaplamaya göre; indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır; 2006 yılı için

10.000 TL, 2007 yılı için 10.800 TL, 2008 yılı için 11.600 TL, 2009 yılı için 13.000 TL, 2010 yılı için 13.300 TL, 2011 yılı için 14.300 TL, 2012 yılı için 15.800 TL, 2013 yılı için 17.000 TL, 2014 yılı için 17.700 TL, 2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL olarak belirlenmiştir. İndirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili bu sınır 31/01/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiştir. 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınır.

2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmaz, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilir.

Bu çerçevede, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2018 yılı için 11.400 TL, 2019 yılı için 14.100, 2020 yılı için 17.300 TL , 2021 yılı için 18.900 TL , 2022 yılı için 25.700 TL, 2023 yılı için 57.300 TL, 2024 yılı için 90.800 TL olarak belirlenmiştir.”

Buna göre; 2006-2024 yıllarına ilişkin olarak indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınırlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

UYGULANDIĞI YILBELİRLENEN İADE SINIRI
200610.000 TL
200710.800 TL
200811.600 TL
200913.000 TL
201013.300 TL
201114,300 TL
201215.800 TL
201317.000 TL
201417.700 TL
201519.500 TL
201620.600 TL
201710.000 TL
201811.400 TL
201914.100 TL
202017.300 TL
202118.900 TL
202225.700 TL
202357.300 TL
202490.800 TL
Hemen Paylaş
Bize Yazın
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Şuan 2024 Yılı İade K.D.V Sınırı başlığındasınız...